Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v neskoršom znení (ďalej len „Zákon“)
 
1. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Vstupom do priestorov, v ktorom sa uskutočňuje verejné podujatie organizované prevádzkovateľom OZ NA-TURE, sídlom P.O.Hviezdoslava 4 , 969 01 Banská Štiavnica. IČO: 42 321 298 (ďalej len organizátor) dávate súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov a potvrdzujete, že vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia a v súlade so Zákonom prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (účastník príslušného verejného podujatia ďalej len dotknutá osoba), že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom ako je uvedené v tomto dokumente nižšie.
 
2. Odvolanie súhlasu
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu na e-mailovú adresu info@steelmonkey.sk. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia a na stránke prevádzkovateľa www.kulturavpetrzalke.sk.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia a/alebo Zákona; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: info@steelmonkey.sk písomne na adresu prevádzkovateľa s označením „Zodpovedná osoba – GDPR“.
 
3. Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu fotografií, videozáznamov a audio-vizuálnych záznamov účastníkov verejného podujatia organizovaného prevádzkovateľom na účely:
 
– zverejnenia fotografie, videozáznamu alebo audio-vizuálneho záznamu dotknutej osoby ako účastníka verejného podujatia v elektronickej podobe na webovej stránke prevádzkovateľa www.kzp.sk ako aj na jeho účtoch na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube s cieľom propagácie verejného podujatia, prevádzkovateľa a jeho aktivít;
– zverejnenia fotografie dotknutej osoby v tlačenej podobe do tlačených marketingových materiálov prevádzkovateľa s cieľom propagácie verejného podujatia, prevádzkovateľa a jeho aktivít; a
– preukázania, že predmetné verejné podujatie sa uskutočnilo.
 
Osobný údaj dotknutej osoby bude prevádzkovateľom uchovaný po dobu 5 rokov. Po uplynutí doby budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.
 
4. Vyhotovovanie fotografií, videozáznamov a audio-vizuálnych záznamov na podujatiach prevádzkovateľa
Podujatia organizované prevádzkovateľom sú verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií,  videozáznamov a audio-vizuálnych záznamov, týkajúcich sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou účasťou na verejnom podujatí prevádzkovateľa, spracúva prevádzkovateľ za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia z dôvodu uvedeného v bode 3. Účel spracúvania osobných údajov, vyššie.
 
Fotografie, videozáznamy a audio-vizuálne záznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa uskutočnilo, ako predpoklad splnenia podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.
 
5. Bezpečnosť a ochrana práv
Vaše údaje spracovávame v súvislosti s nárokmi, ktoré sú voči nám uplatnené pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali právne nároky, ktoré nám vznikli.

6. Práva fyzických osôb
Informujeme Vás, že ako fyzické osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracováva, máte v zmysle Nariadenia a Zákona nasledujúce práva. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia ako aj nižšie.
 
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov profilovanie alebo automatizované rozhodovanie nepoužívame. Každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na použitie Vašich osobných údajov urobíme, je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.
 Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
 Ak nie ste spokojný s touto písomnou informáciou alebo s našou odpoveďou na Vaše prípadné žiadosti, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.
 
7. Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.
 
8. Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.
 
9. Neposkytnutie súhlasu
Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na verejných podujatiach organizovaných prevádzkovateľom.